مراحل نصب صحیح مخزن:

1. قرار دادن مخزن روی خاک و بستر نرم
خاک در اثر مجاورت رطوبت سست شده و در اثر وزن مخزن تغییر شکل می دهد. تغییر شکل خاک منجر به ورود فشار مضاعف بر یکی از پایه ها یا قسمت نشیمن مخزن می شود که در نهایت تغییر شکل و شکست مخزن را موجب می شود.

2. قرار دادن جسم خارجی زیر پایه های مخزن برای تراز نمودن یا افزایش ارتفاع مخزن
در صورتی که مخازن بر روی بستر تراز نصب نشوند تغییر شکل داده و پس از مدتی دچار شکست می گردند. در مواقعی که بستر کار تراز نباشد، می بایست شالوده (فونداسیون) مناسب را برای تراز نمودن بستر ایجاد نمود، سطح شالوده باید کاملا یکدست و تراز باشد، قراردادن زائده هایی مانند آجر، سنگ یا چوب مانع از توزیع یکنواخت فشار در بستر نشیمن وزن مخزن آب می گردند که خود منجر تمرکز تنش و شکست می شود.
 تراز کردن مخزن
3. نصب مخزن بر روی سازه فلزی ناقص
استفاده از سازه فلزی کوتاه یا بلند به عنوان بستر و نگهدارنده مخزن متداول است.  اما آنچه در این میان باید مدنظر داشت یکپارچگی و استحکام سطح زیر مخزن است. همچنین بزرگتر بودن سطح نشیمن می بایست کاملا رعایت شود. عدم رعایت این وضعیت منجر به شکست مخزن می گردد. البته درصورت نصب مخزن در ارتفاع
می بایست نیروی باد نیز در محاسبات سازه مد نظر قرار گیرد، خصوصا در زمان هایی که مخزن از آب خالی می شود.
 شکست مخزن
4. عدم نصب هواکش روی مخزن
مخازن پلی اتیلنی برای کار در فشار اتمسفر یک طراحی شده اند و اعمال هرگونه فشار اضافی (یا مکش) موجب تغییر شکل و شکست مخزن می گردد. در هنگام هر گونه تغییر در سطح آب مخزن، به جهت جلوگیری از تغییر فشار هوای داخل مخزن، لوله ونت (هواکش) نصب می شود تا  تبادل هوا  به میزان کافی صورت گیرد. اندازه لوله ونت باید برابر با بزرگترین ورودی یا خروجی مخزن آب باشد.
 
5. مهار وزن لوله ورودی و خروجی با اتصالات مخزن آب
لوله کشی و ملحقات آن خصوصا در حین کار که از آب پر می شوند وزن قابل توجهی پیدا می کنند که در صورت عدم مهار آن و تحمیل وزن آن بر اتصال متصل به مخزن موجب شکست مخزن یا نشت  آب از محل اتصال گردد.